Mẫu quyết định bổ nhiệm là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ gồm những nội dung nào? Bài viết dưới đây, elead.com.vn.vn sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về biểu mẫu này nhé.

Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty (khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157);

Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (khoản 2 Điều 64);

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên (khoản 1 Điều 82);

Dù có tên gọi với các chức danh khác nhau nhưng về cơ bản, các trường hợp này đều có thể dùng chung loại biểu mẫu dưới đây.

Mẫu Quyết định bổ nhiệm 2019
CÔNG TY …………….

Số: …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm (1)……………………

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (2) CÔNG TY ……………

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty …………..…………………….……………………;

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…………………………,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh (3) ………………………………..…… đối với:

Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: ………………………..

Sinh ngày: …………………………………… Dân tộc: ………………………

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (4): .…………………………………………

Nơi ở hiện tại (5): ………………………………………………………………..

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ (6)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

Ông/Bà…….;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7);

Lưu:……

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn Quyết định bổ nhiệm 2019

(1) Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào?

Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng phòng…

(2) Căn cứ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nêu chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.

Ví dụ: Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc…

(3) Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định này.

Ví dụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng…

(4) Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu.

(5) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(6) Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Ví dụ quyền và nghĩa vụ của chức danh Giám đốc:

Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên;

Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

Tuyển dụng lao động;

Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

(7) Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.

Trên đây là Mẫu Quyết định bổ nhiệm 2019 mới nhất cùng những hướng dẫn chi tiết . Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng thì nhanh tay dowload về để tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết trên nhé.

Luật Việt Nam – Tags: mẫu quyết định bổ nhiệm

 • Mẫu hợp đồng mua bán nhà, đất thông dụng nhất

 • Mẫu đơn xin vào Đảng chi tiết nhất

 • Mẫu đơn xin việc ấn tượng nhất đối với lãnh đạo công ty

 • Mẫu thỏa ước lao động tập thể chi tiết nhất

 • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cụ thể nhất

 • Tải ngay mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt đảng đầy đủ nhất

 • Tải Mẫu Phương án sử dụng lao động dành cho doanh nghiệp

 • Mẫu giấy xác nhất công tác đầy đủ nhất

 • Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mới nhất

 • Tư vấn viết bản khai nhân khẩu chính xác nhất

 • Mẫu sơ yếu lý lịch 2019 mới nhất và hướng dẫn cách điền dễ dàng

 • Dowload ngay mẫu đơn xin nghỉ việc cụ thể nhất

 • Tham khảo cách viết đơn xin xác nhận tạm trú chi tiết nhất

 • Tham khảo mẫu biên bản cuộc họp mới nhất hiện nay