Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động là văn bản pháp lý giúp doanh nghiệp điều chỉnh các hoạt động lao động của công nhân viên trong doanh nghiệp phù hợp với từng đặc thù, tính chất công việc. Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động dành cho doanh nghiệp giúp cho hoạt động lao động trong doanh nghiệp đảm bảo tính dân chủ, văn minh và mang đến hiệu quả lao động cao cho doanh nghiệp.

Ban hành nội quy lao động có ý nghĩa gì?

Việc ban hành nội quy lao động là điều kiện bắt buộc của các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên (khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2012), nhưng cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể duy trì nề nếp, trật tự có hiệu quả.

Như vậy, với những doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động thì không bắt buộc phải xây dựng nội quy thành văn bản, tuy nhiên, để nâng cao chất lượng quản lý thì doanh nghiệp cũng nên có thỏa thuận về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Trước khi ban hành nội quy, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Đồng thời, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Nếu vi phạm những quy định trên, theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng vì không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động mới nhất

CÔNG TY……….

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …. tháng ….. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy lao động

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18/6/2012;
 • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty (1)…………………………………;
 • Căn cứ kết quả lấy ý kiến người lao động về nội dung Nội quy lao động ngày … tháng … năm…;
 • Để tạo môi trường quản lý lao động trên cơ sở hợp tác, gắn bó, hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cá nhân người lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy lao động của Công ty (2)………………….…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh (3)…………… Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Trưởng (Phó) phòng (ban) và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội …..- Lưu: …… ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định ban hành nội quy lao động cho doanh nghiệp

(1) (2) Ghi đầy đủ, chính xác tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

(3) Nội quy lao động của doanh nghiệp được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Trên đây là mẫu quyết định ban hành nội quy lao động mới nhất và đầy đủ nhất dành cho các doanh nghiệp, công ty được sử dụng phổ biến hiện nay. Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động do giám đốc, tổng giám đốc công ty ban hành nhằm giúp các hoạt động lao động trong doanh nghiệp đảm bảo nề nếp, hiệu quả hơn.

Luật Việt Nam – Tags: Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

 • Quyết định 321/QĐ-BGTVT 2018 công bố TTHC được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm

 • Mẫu quyết định tăng lương chi tiết nhất

 • Tải Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động dành cho doanh nghiệp

 • Mẫu quyết định cho thôi việc đúng pháp luật nhất

 • Tìm hiểu về mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất

 • Thông tư 33/2015/TT-BCT – Quy định về an toàn kĩ thuật các thiết bị Điện

 • Mẫu Tờ khai đăng ký nhận CHA, MẸ, CON theo quy định của Bộ Tư Pháp

 • Mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng hợp tình hợp lý nhất hiện nay

 • Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh và cách ghi đơn giản đầy đủ nhất

 • Biên bản bàn giao công việc là gì? Ý nghĩa của biên bản

 • [TẢI NGAY] Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài chuẩn Nghị định 139

 • Chia sẻ mẫu tờ khai đăng ký khai tử 2019 và cách viết

 • Dowload ngay mẫu giấy vay tiền mới nhất

 • [Thắc mắc]: Viết giấy xác nhận lương như thế nào?