Quyết định 5036/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chuyển Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp thuộc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương được ban hành năm 2014. Dưới đây là nội dung chi tiết quyết định.

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
Số: 5036/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY NÔNG NGHIỆP THUỘC
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG
————
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
 
Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;
 
Căn cứ Công văn số 3549/VPCP-ĐMDN ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp;
 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Chuyển nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương quản lý kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
 
Điều 2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo trong việc bàn giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp về Bộ Công Thương.
 
Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Tài chính:
 
1. Chủ trì, phối hợp với các Vụ: Tổ chức cán bộ, Công nghiệp nặng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và các đơn vị liên quan của Bộ trong việc triển khai thực hiện tiếp nhận nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật;
 
2. Ký biên bản tiếp nhận Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp từ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý.
 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính, LĐ-TB & XH, Nội vụ, KH&ĐT, KH&CN;
– Ngân hàng NN Việt Nam;
– Kho bạc Nhà nước;
– UBND tp. Hà Nội;
– Lãnh đạo Bộ;
– Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Quốc Hưng

 

Quyết định 5036/QĐ-BCT về việc chuyển Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp về trực thuộc Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày ký. elead.com.vn chia sẻ những văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực, mời quý độc giả tham khảo.

Cơ Cấu-Tổ Chức – Tags: Quyết Định 5036/QĐ-BCT

 • Quyết Định 11/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết Định 110/2007/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không

 • Quyết Định 1529/1999/QĐ-BYT về việc ban hành bản Quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền

 • Quyết Định 16/QĐ-TTg năm 2018 về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020

 • Quyết Định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội

 • Quyết Định 44/2018/QĐ-TTg chức năng, cơ cấu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Quyết Định 297/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan,trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

 • Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH

 • Quyết Định 42/2016/QĐ-UBND Yên Bái ban hành Quy định cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Yên Bái

 • Quyết Định 31/2015/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở TNMT

 • Quyết Định 35/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 • Quyết Định 18/2016/QĐ-UBND về thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

 • Quyết Định 20/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp về cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

 • Hướng Dẫn 1360/HD-TLĐ Thực hiện quy chế dân chủ ở công sở tại nơi làm việc