Quyết định 47/QĐ-CTN tặng quà Tết 2018 cho đối tượng có công với cách mạng. Những nội dung trong quyết định là gì? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây nhé!

CHỦ TỊCH NƯỚC
——-

Số: 47/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG QUÀ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

————-

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 86 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số: 02/TTr-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng quà cho các đối tượng:

 1. Mức quà 400.000 đồng tặng:
 2. a) Người có công với cách mạng:

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

– Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

– Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

 1. b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
 2. Mức quà 200.000 đồng tặng
 3. a) Người có công với cách mạng:

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

– Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

– Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

 1. b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.
 2. c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Điều 2. Kinh phí được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Quốc phòng;
– Bộ Công an;
– Các PCN VPCTN;
– Lưu; VT, Vụ TĐKT.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Trần Đại Quang

 

Trên đây là Quyết định 47/QĐ-CTN tặng quà Tết 2018 cho đối tượng có công với cách mạng mà chúng tôi chia sẻ để các bạn tham khảo. Hãy tải xuống file để làm tài liệu tham khảo nhé!

Chính Sách – Tags: Quyết định 47/QĐ-CTN

 • Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

 • Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 • Chỉ thị 267/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

 • Nghị quyết 99/NQ-CP 2017 thực hiện Nghị quyết 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

 • Nghị Quyết 85/2019/QH14 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

 • Quyết định 588/QĐ-TTg 2019 đề án hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

 • Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh