Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật được viết như thế nào? Bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể, giải đáp mọi thắc mắc về mẫu thông báo này nhé.

Khi nào doanh nghiệp được chấm dứt hợp đồng lao động?

Thực tế, có rất nhiều lý do để doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với người lao động. Tuy nhiên, để không trái luật, tránh tranh chấp xảy ra, doanh nghiệp chỉ có thể chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp:

Hợp đồng lao động hết hạn;

Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc;

Người lao động ốm đau, tai nạn đã điều trị liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục;

Thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác;

Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời gian tạm hoãn hợp đồng;

(Điều 36 và Điều 38 Bộ luật Lao động 2012)

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Khi muốn chấm dứt hợp đồng với người lao động thì doanh nghiệp không chỉ phải có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật (các trường hợp nêu trên) mà còn phải đảm bảo thời gian báo trước.

Lúc này, việc chấm dứt hợp đồng mới không bị coi là trái pháp luật. Theo đó, trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp phải báo trước ít nhất:

45 ngày với hợp đồng không có thời hạn;

30 ngày với hợp đồng có thời hạn;

03 ngày làm việc với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng và với trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn đã điều trị liên tục.

(khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động 2012)

Với trường hợp hợp đồng lao động hết hạn, doanh nghiệp phải báo trước ít nhất 15 ngày về thời điểm chấm dứt.

(khoản 1 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012)

Nếu tự ý chấm dứt hợp đồng và không thực hiện nghĩa vụ thông báo trước theo đúng quy định được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Hậu quả xem chi tiết tại đây.

Mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 2019

CÔNG TY ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………….

…….., ngày ….. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/bà (1) ………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày ….. tháng ….. năm …… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………………với ông/bà …………………(sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo nội dung như sau:

Chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà:……………………….……….

Chức vụ (2): ……………………………

Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……

Lý do (3): ………………………………………………………………………

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng (4) …………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

Ông/bà (5): …………(thực hiện);

Phòng (6) …………(thực hiện);

Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn viết Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 2019

(1) (5) Ghi đủ họ và tên người lao động chấm dứt hợp đồng

(2) Chức vụ trong doanh nghiệp của người lao động đó

(3) Lưu ý những lý do hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật (một số lý do đã nêu ở trên)

(4) Phòng, ban, bộ phận nơi tiếp nhận công việc và tài sản do người lao động bàn giao.

(6) Phòng, ban, bộ phận, các đơn vị có liên quan.

Ví dụ: Phòng nơi người lao động làm việc, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự,…

Giải quyết quyền lợi cho người lao động

Dù chấm dứt hợp đồng lao động với lý do nào thì doanh nghiệp cũng nên đảm bảo quyền lợi cho người lao động để tránh khiếu nại, khiếu kiện.

Theo Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải:

Thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng;

Xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng các giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động.

Trên đây là mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 2019 mới nhất và những thông tin quan trọng liên quan. Các doanh nghiệp cần lưu ý cũng như người lao động nên biết để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Biểu Mẫu – Tags: các loại hợp đồng, mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

 • [Download]Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Đơn đăng ký học nghề dành cho lao động nông thôn đúng nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Hòa Giải Thành Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

 • [TẢI NHANH] Mẫu giấy đề nghị đăng kí công ty cổ phần mới nhất 2020

 • Hợp đồng vay tiền mới nhất, thông dụng nhất hiện nay

 • Hợp đồng khoán việc dễ làm, chính xác nhất

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH dùng cho mọi trường hợp

 • Mẫu giấy đề nghị tăng ca – Đơn xin tăng ca mới nhất cho công nhân lao động

 • Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên chính xác nhất

 • Mẫu Hợp đồng làm việc xác định thời hạn trong cơ quan Nhà nước