Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án là văn bản được áp dụng cho các trường hợp người được giảm phí thi hành án dân sự như người khó khăn về kinh tế, hộ nghèo…Cùng tham khảo mẫu đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án chuẩn theo quy định để biết chi tiết hơn.

Phí thi hành án là gì?

Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định. (Điều 3 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014).

Chi phí cưỡng chế thi hành án là các khoản chi phí do người phải thi hành án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân sách nhà nước chi trả.

Ai có nghĩa vụ nộp phí thi hành án dân sự?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 216/2016/TT-BTC, người có nghĩa vụ nộp phí thi hành án gồm:

– Người được thi hành án.

– Người được giao tiền, tài sản thi hành án phải nộp phí trong các vụ việc chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn, vụ việc mà các bên vừa có quyền và nghĩa vụ

Mức thu phí thi hành án dân sự

Mức thu phí thi hành án dân sự căn cứ vào số tiền, giá trị tài sản thực nhận được. Trong đó:

– Nếu số tiền nhận được lớn hơn mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến 05 tỷ đồng thì mức thi hành án sẽ là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận

– Nếu số tiền thực nhận từ 05 tỷ đồng đến 07 tỷ đồng thì mức phí là: 150 triệu đồng + 2% số tiền vượt 05 tỷ đồng

– Nếu số tiền thực nhận từ 07 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190 triệu đồng + 1% số tiền vượt 07 tỷ đồng

– Nếu số tiền thực nhận từ 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220 triệu đồng + 0,5% số tiền vượt 10 tỷ đồng

– Nếu số tiền thực nhận trên 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245 triệu đồng + 0,01% số tiền vượt 15 tỷ đồng

Trong đó, trường hợp được miễn phí thi hành án dân sự gồm:

– Hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

– Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

– Được xác minh chính xác chưa có điều kiện thi hành án

Trường hợp được giảm phí thi hành án dân sự gồm:

– Người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo được Ủy ban nhân dân xã xác nhận: giảm đến 80%

– Không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khi xử lý tài sản: Giảm 30%

– Nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng: Giảm 20%

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án mới nhất hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc miễn, giảm phí thi hành án

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án ……………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

1. Nội dung đề nghị miễm, giảm:……………………………………………………………….

2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm:…………………………………………………………………..

3. Các tài liệu kèm theo

– Quyết định thi hành án số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của …………..

– Tài liệu có liên quan  ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………                 

                                                                         …………. ngày …. tháng  …. năm 20……  

                                                                                                Người đề nghị                                                                                                 

 (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)   

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án mới nhất hiện nay được gửi đến Cục, chi cục thi hành án dân sự để được xem xét và áp dụng chính sách miễn giảm phí thi hành án cho các đối tượng được quy định.

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

 • Đơn Đề Nghị Hoàn Thuế Mới Nhất Và Chi Tiết Nhất

 • Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng Mới Nhất

 • [Cập nhật] Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thờ Cúng Liệt Sĩ (Mẫu Ls7)

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xem Xét Theo Thủ Tục Tái Thẩm chi tiết nhất

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giúp Đỡ Khẩn Cấp Khi Ở Nước Ngoài mới nhất theo quy định

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định

 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 2019

 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết nhất

 • Mẫu Đơn xin phép mang xác, tro cốt người thân về địa phương đúng quy định

 • Dowload nhanh mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

 • Mẫu văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động chi tiết nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài – Phụ lục I-8