Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT 2016 tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp 3 năm 2017 sẽ được chúng tôi cập nhật dành tặng cho các bạn trong bài viết này. Phạm vi nội dung thi theo Chương trình giáo dục trung học phổ thông (THPT) hiện hành và Chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Cùng nhau theo dõi nhé!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
——-
Số: 1638/KTKĐCLGD-KT
V/v: Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016
 
 
Kính gửi:
– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
– Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên.
 
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là Kỳ thi HSGQG) năm 2017 được tổ chức vào các ngày 05, 06 và 07 tháng 01 năm 2017. Để tổ chức tốt Kỳ thi, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) lưu ý các đơn vị dự thi một số điểm dưới đây:
1. Phạm vi nội dung thi
Theo Chương trình giáo dục trung học phổ thông (THPT) hiện hành và Chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Riêng đối với thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học, thực hiện theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Công văn này.
2. Hình thức thi và đề thi
• Trong Kỳ thi HSGQG năm 2017, tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) của thí sinh đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.
• Cục KTKĐCLGD trực tiếp giao đề thi (chính thức và dự bị) cho Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi (địa điểm và thời gian giao nhận theo văn bản thông báo của Cục KTKĐCLGD).
• Đối với đề thi dự bị:
+ Trường hợp phải sử dụng đề thi dự bị, Bộ GDĐT sẽ quyết định và thông báo địa điểm thi, lịch thi; đồng thời, hướng dẫn việc in, sao đề thi dự bị;
+ Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của Kỳ thi các Hội đồng coi thi bàn giao đề thi dự bị chưa sử dụng giao lại cho đơn vị dự thi sở tại.
3. Lịch tổ chức thi
Các Hội đồng coi thi tổ chức 3 buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi: 08 giờ 00.
• Ngày 05/01/2017: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.
• Ngày 06/01/2017: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.
• Ngày 07/01/2017: Thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.
• Thời gian làm bài của buổi thi nói, thực hiện theo Phụ lục II; thời gian làm bài của buổi thi thực hành, thực hiện theo Phụ lục III kèm theo Công văn này.
4. Sử dụng công nghệ thông tin
Các đơn vị thống nhất sử dụng phần mềm quản lý thi HSG của Bộ GDĐT (gọi tắt là phần mềm thi HSG).
Phần mềm thi HSG cần được cài đặt trên hệ điều hành WinXP và Office 2003.
Bản Đăng ký dự thi, Danh sách thí sinh và các Báo cáo (bản in và file) gửi về Cục KTKĐCLGD phải được chiết xuất từ phần mềm thi HSG.
5. Đăng ký dự thi
• Mã số của các đơn vị dự thi trong Kỳ thi HSGQG tại Phụ lục I kèm theo Công văn này.
• Các đơn vị dự thi có trách nhiệm gửi về Cục KTKĐCLGD:
– Bản Đăng ký dự thi (bản in và file) theo mẫu tại Phụ lục 1 trong phần mềm thi HSG, trước ngày 20/11/2016.
– Bản Danh sách thí sinh đăng ký dự thi (bản in và file lưu trong đĩa CD) theo mẫu tại Phụ lục 2 trong phần mềm thi HSG, trước ngày 01/12/2016.
Các đơn vị dự thi thuộc cùng một Hội đồng coi thi ghép gửi thêm một bản Đăng ký dự thi và Danh sách thí sinh đăng ký dự thi (bản in và file) về đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi ghép, trước ngày 01/12/2016.
6. Tổ chức các Hội đồng coi thi
Trước ngày 18/12/2016, Cục KTKĐCLGD sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về việc tổ chức các Hội đồng coi thi và việc điều động nhân sự tham gia các Hội đồng coi thi.
Căn cứ văn bản điều động của Cục KTKĐCLGD, các đơn vị cử nhân sự tham gia các Hội đồng coi thi đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 11 của Quy chế thi chọn HSG cấp quốc gia (gọi tắt là Quy chế thi HSGQG). Danh sách nhân sự được cử tham gia Hội đồng coi thi phải được gửi đến Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi đó trước ngày 23/12/2016, làm cơ sở cho việc ra Quyết định thành lập Hội đồng coi thi.
Thủ trưởng của đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm tổ chức tiếp đón và bố trí nơi ăn, ở cho các cán bộ, chuyên viên, giảng viên, giáo viên từ các đơn vị dự thi khác đến tham gia Hội đồng coi thi.
Lưu ý: Người được cử đi coi thi môn Tin học, coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và coi thi các môn Ngoại ngữ phải là giáo viên đang giảng dạy chính môn đó ở cấp THPT. Ngoài ra, giáo viên được cử đi coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học phải biết sử dụng thành thạo thiết bị thí nghiệm thực hành môn học; các giáo viên được cử đi coi thi các môn Ngoại ngữ phải biết sử dụng thành thạo thiết bị nghe đĩa CD và máy vi tính.
7. Lịch làm việc của các Hội đồng coi thi
Các đơn vị dự thi và các Hội đồng coi thi cần lưu ý một số điểm dưới đây khi xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức coi thi:
• Ngày 04/01/2017:
– Các Hội đồng coi thi hoàn tất việc niêm yết tại mỗi phòng thi:
+ Quy định về trách nhiệm của thí sinh (Điều 27 Quy chế thi HSGQG);
+ Quy định về các tài liệu và vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi (Điều 26 Quy chế thi HSGQG);
+ Danh sách thí sinh trong phòng thi.
– Tổ chức họp Hội đồng coi thi.
– Tập trung thí sinh để phổ biến Quy chế thi HSGQG và các văn bản có liên quan tới Kỳ thi.
• Các ngày 05, 06 và 07/01/2017:
– Trước 10 giờ 00 ngày 05, 06 và 07/01/2017, lãnh đạo các Hội đồng coi thi gửi qua đường fax, e-mail (hoặc báo cáo băng điện thoại) về Cục KTKĐCLGD Báo cáo nhanh số lượng thí sinh dự thi (tổng số và theo từng môn thi) và tình hình tổ chức coi thi. Các trường hợp đặc biệt (nếu có) phải được báo cáo ngay bằng điện thoại và bằng văn bản gửi qua đường fax, e-mail.
– Ngày 07/01/2017: ngay sau khi kết thúc buổi thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm gửi qua đường chuyển phát nhanh (hoặc gửi bảo đảm nếu không có chuyển phát nhanh) về Cục KTKĐCLGD 01 (một) bưu kiện gồm 02 (hai) bì:
+ Một bì chứa túi số 4, quy định tại Điều 28 Quy chế thi HSGQG;
+ Một bì đựng đĩa CD và Danh sách thí sinh dự thi theo Phụ lục 3.1 (bản in và file lưu trong đĩa CD, chiết xuất từ phần mềm quản lý thi HSG của đơn vị sau khi đã cập nhật thông tin sau buổi thi cuối của Kỳ thi, có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng coi thi).
Bưu kiện gửi bài thi và hồ sơ thi phải có dấu niêm phong, dấu ngày gửi (của bưu điện) và được gửi theo địa chỉ sau:
Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
– Trước 15 giờ 30 ngày 07/01/2017, gửi qua đường fax, e-mail và đường chuyển phát nhanh về Cục KTKĐCLGD Báo cáo tổng kết coi thi, Bảng tổng hợp coi thi (bản in và file) theo mẫu tại Phụ lục 3.2 trong phần mềm thi HSG.
8. Chuẩn bị và tổ chức coi thi buổi thi nói của các môn Ngoại ngữ
• Công tác chuẩn bị, thực hiện theo Phụ lục II đính kèm Công văn này.
• Quy trình tổ chức coi thi buổi thi nói, sẽ có hướng dẫn riêng.
9. Chuẩn bị và tổ chức coi thi buổi thi thực hành của các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học
Thực hiện theo các Phụ lục III, IV, V, VI kèm theo Công văn này.
10. Một số điểm lưu ý khác
• Các đơn vị cần quán triệt cho học sinh dự thi môn Toán Danh mục các khái niệm, kết quả thí sinh môn Toán được phép sử dụng như khái niệm, kết quả sách giáo khoa trong kỳ thi HSGQG, được quy định tại các Công văn số 11636/THPT ngày 25/12/2000 và 1403/THPT ngày 25/02/2002 của Bộ GDĐT. (Phụ lục VII kèm theo Công văn này).
• Nếu đến ngày 26/12/2016 chưa nhận được giấy thi, túi đựng bài thi, đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi phải liên hệ ngay với Cục KTKĐCLGD để có biện pháp xử lý kịp thời.
• Chuẩn bị nguồn điện: Đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi phải chuẩn bị nguồn điện dự phòng có đủ công suất và điện áp để Hội đồng coi thi sử dụng.
• Người liên hệ về công tác tổ chức thi của đơn vị dự thi và người phụ trách công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi tại đơn vị dự thi phải là cán bộ, chuyên viên cấp phòng thuộc sở GDĐT hoặc đại học, trường đại học, có số điện thoại và hộp thư điện tử hoạt động thường xuyên.
• Khi gửi các dữ liệu, thông tin của Kỳ thi HSGQG về Cục KTKĐCLGD theo đường e-mail, các đơn vị gửi theo địa chỉ: [email protected] Các đơn vị dự thi cần thường xuyên vào hộp thư điện tử đã đăng ký để cập nhật và xử lý thông tin liên quan đến Kỳ thi.
• Hết giờ làm bài thi, các giám thị chỉ cho thí sinh rời khỏi phòng thi sau khi hoàn tất việc thu bài thi của tất cả thí sinh.
• Đối với việc chuẩn bị và tổ chức coi thi môn Tin học: cùng với việc thực hiện Quy chế thi HSGQG, cần lưu ý thực hiện các điểm dưới đây:
– Cài đặt phần mềm cho các máy vi tính:
+ Hệ điều hành: Microsoft Windows hoặc Linux;
+ Môi trường lập trình: Free Pascal/Lazarus, Code Block/Dev-C++ và các môi trường tương đương khác;
+ Phần mềm ghi đĩa CD.
Cần đặt ngày giờ chính xác cho hệ thống; quét sạch virus cho các máy vi tính; không được cài đặt phần mềm và các tài liệu khác. Việc cài đặt phải được hoàn thành trước ngày 04/01/2017.
– Chuẩn bị đĩa CD (có đĩa CD dự phòng) để ghi bài làm của thí sinh: Thống nhất dùng loại đĩa Maxell, đĩa mới trong hộp còn ni lon bảo vệ.
– Chuẩn bị đủ giấy thi để in bài làm của thí sinh; chuẩn bị mực in dự phòng, bàn dập ghim kèm theo hộp ghim, bút chuyên dùng ghi trên đĩa CD (TWIN CD MARKER).
– Một số điểm lưu ý đối với cán bộ coi thi môn Tin học:
+ Quản lý đĩa CD như quản lý giấy thi; chỉ phát cho thí sinh đĩa CD mới, đựng trong hộp còn ni lon bảo vệ.
+ Niêm phong các đĩa CD ghi file bài làm của thí sinh và các bài làm in trên giấy của mỗi phòng thi, riêng theo từng loại.
– Một số điểm lưu ý đối với thí sinh môn Tin học:
+ Ghi rõ các thông tin (kể cả số tờ đã dùng để in bài làm) vào phần phách ở tờ giấy thứ nhất dùng để in bài làm; đối với các tờ sau, chỉ ghi số báo danh dự thi. Ngoài các thông tin vừa nêu, không ghi bất kì dấu hiệu nào khác lên tờ giấy in bài làm.
+ Ghi số báo danh, ngày thi và ký tên lên đĩa CD ghi file bài làm.
Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm về các vấn đề liên quan tới Kỳ thi, các đơn vị liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo địa chỉ e-mail: [email protected]; điện thoại: (04)38683992, (04)38684826 và fax: (04)38683700, (04)38683892./.
 
Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– TT. Bùi Văn Ga (để báo cáo);
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT;
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu: VP Cục, KT.
CỤC TRƯỞNG

Mai Văn Trinh

 
 
PHỤ LỤC I
QUY ĐỊNH MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ DỰ THI TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 1638/KTKĐCLGD-KT ngày 12 tháng 10 năm 2016)
 
Mã số đơn vị
Tên đơn vị
Mã số đơn vị
Tên đơn vị
01
An Giang
37
Lào Cai
02
Bà Rịa -Vũng Tàu
38
Long An
03
Bắc Giang
39
Nam Định
04
Bắc Kạn
40
Nghệ An
05
Bạc Liêu
41
Ninh Bình
06
Bắc Ninh
42
Ninh Thuận
07
Bến Tre
43
Phú Thọ
08
Bình Định
44
Phú Yên
09
Bình Dương
45
Quảng Bình
10
Bình Phước
46
Quảng Nam
11
Bình Thuận
47
Quảng Ngãi
12
Cà Mau
48
Quảng Ninh
13
Cần Thơ
49
Quảng Trị
14
Cao Bằng
50
Sóc Trăng
15
Đà Nẵng
51
Sơn La
16
Đắk Lắk
52
Tây Ninh
17
Đắk Nông
53
Thái Bình
18
Điện Biên
54
Thái Nguyên
19
Đồng Nai
55
Thanh Hóa
20
Đồng Tháp
56
Thừa Thiên – Huế
21
Gia Lai
57
Tiền Giang
22
Hà Giang
58
TP. Hồ Chí Minh
23
Hà Nam
59
Trà Vinh
24
Hà Nội
60
Tuyên Quang
25
Hà Tĩnh
61
Vĩnh Long
26
Hải Dương
62
Vĩnh Phúc
27
Hải Phòng
63
Yên Bái
28
Hậu Giang
65
ĐHQG Hà Nội (Trường ĐHKHTN và ĐHNN)
29
Hòa Bình
66
ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
30
Hưng Yên
67
Trường ĐHSP Hà Nội
31
Khánh Hòa
68
Trường ĐH Vinh
32
Kiên Giang
69
Trường PT Vùng cao Việt Bắc
33
Kon Tum
70
Trường TH Thực hành – ĐHSP Tp.HCM
34
Lai Châu
71
Đại học Huế
35
Lâm Đồng
72
Đại học Tân Tạo
36
Lạng Sơn
 
 
 
 
 PHỤ LỤC II
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC THI NÓI CÁC MÔN NGOẠI NGỮ NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 1638/KTKĐCLGD-KT ngày 12 tháng 10 năm 2016)
 
I. Thời gian thi của thí sinh
Thời gian làm bài thi nói của mỗi thí sinh là 10 phút; trong đó 05 phút chuẩn bị, 05 phút tiếp theo trả lời và ghi âm.
II. Chuẩn bị cơ sở vật chất
1. Bố trí phòng thi
a) Tại mỗi Hội đồng coi thi phải có:
– Ít nhất một phòng thi riêng cho mỗi môn Ngoại ngữ có thí sinh dự thi;
– Có 02 phòng chờ chung cho tất cả các môn Ngoại ngữ có thí sinh dự thi; phòng chờ một để thí sinh ngồi chờ trước khi vào phòng thi, phòng chờ hai để thí sinh ngồi nghỉ sau khi đã hoàn thành phần thi của mình.
b) Các phòng chờ và các phòng thi nói phải được bố trí đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh giữa phòng chờ và phòng thi.
c) Các phòng chờ và phòng thi nói phải được bố trí tại một khu tách biệt với các phòng thi khác, đảm bảo việc thi nói các môn Ngoại ngữ không gây ảnh hưởng tới việc làm bài thi của thí sinh dự thi các môn khác.
2. Chuẩn bị thiết bị và văn phòng phẩm
a) Loại thiết bị và văn phòng phẩm:
– Máy vi tính (có bàn phím và chuột kèm theo) đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu sau đây:
+ CPU: Intel Pentium 4.3GHz;
+ RAM: 2GB;
+ Hard disk: 40GB;
+ NIC: 10/100mbps;
+ Có ổ ghi đĩa CD hoặc DVD Rewrite hoạt động tốt;
+ Monitor: 14”, độ phân giải tối thiểu: 1024×768, độ sâu màu: 65K;
+ Card sound: Creative Sound Blaster Live hoặc loại tương thích với phần mềm;
+ OS: Windows 7 32 bit.
– Headphone (kèm mic) Voiceao 5200MV đáp ứng các thông số kỹ thuật sau đây:
 
Phone
Mic
Dimension
40mm
6×5 mm
Frequency Range
20-20,000Hz
30-16000Hz
Sensitivity
103dB S.P.L at 1KHz
-58dB±3dB
Impedance
32Ω
 
Rated power
15mW
 
Power Capability
150mV
3V
 
– Đĩa CD: Đĩa Maxell mới, đựng trong hộp còn ni lon bảo vệ.
– Giấy trắng dùng để nháp.
b) Số lượng:
– Đảm bảo mỗi phòng thi được bố trí:
+ Ba (02) máy vi tính, gồm một máy dành cho thí sinh sử dụng và một máy dự phòng;
+ Hai bộ Headphone (kèm mic) Voiceao 5200MV, gồm một bộ để thí sinh sử dụng và một bộ dự phòng.
– Đảm bảo mỗi thí sinh có một (01) đĩa CD riêng để ghi file ghi âm phần trả lời (gọi tắt là file ghi âm) của mình.
c) Chuẩn bị kỹ thuật:
– Trong mỗi phòng thi, 02 máy vi tính được kết nối internet; đảm bảo việc kết nối với máy chủ của Bộ GDĐT được liên tục trong suốt thời gian thi. Máy vi tính có ổ ghi đĩa CD.
– Cài đặt cho mỗi máy vi tính các phần mềm: Trình duyệt firefox 46 trở lên, Chrome 50 trở lên, Flash player, Windows Media firefox plugin và phần mềm ghi đĩa CD; phần mềm tổ chức thi nói do Bộ GDĐT cung cấp.
Việc cài đặt do các cán bộ công nghệ thông tin của Hội đồng coi thi thực hiện và phải được hoàn tất trước ngày thi ít nhất 01 ngày.
3. Bố trí giám thị
a) Đối với mỗi phòng thi, bố trí ba (03) giám thị, gồm hai (02) giám thị trong phòng thi và một (01) giám thị ngoài phòng thi;
b) Đối với mỗi phòng chờ, bố trí hai (02) giám thị, gồm một (01) giám thị trong phòng chờ và một (01) giám thị ngoài phòng chờ./.
 
PHỤ LỤC III
HƯỚNG DẪN THI THỰC HÀNH ĐỐI VỚI CÁC MÔN VẬT LÍ, HÓA HỌC, SINH HỌC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 1638/KTKĐCLGD-KT ngày 12 tháng 10 năm 2016)
 
1. Quy định chung
1.1. Phạm vi và nội dung thi:
a) Môn Vật lí: Phần Cơ học, Điện học, Quang học.
b) Môn Hóa học: Phân tích định lượng.
c) Môn Sinh học: Sinh thái thích nghi ở thực vật; Hóa sinh và Tế bào học; Sinh lý học thực vật và Vi sinh học.
1.2. Thời gian thi: 90 phút.
1.3. Thiết bị thực hành:
a) Danh mục thiết bị tối thiểu cho mỗi thí sinh tham gia dự thi:
• Môn Vật lí: Quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Công văn này;
• Môn Hóa học: Quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Công văn này;
• Môn Sinh học: Quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Công văn này.
b) Một số thiết bị, hóa chất khác và mẫu vật thí nghiệm sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các Hội đồng coi thi cùng với đề thi.
2. Chuẩn bị cơ sở vật chất
2.1. Bố trí phòng thi
a) Tại mỗi Hội đồng thi phải có:
– Ít nhất 01 phòng thi thực hành dành riêng cho từng môn thi: Vật lí, Hóa học và Sinh học;
– Một phòng để thí sinh ngồi chờ trước khi thi (gọi là phòng chờ), dùng chung cho tất cả các thí sinh của các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.
b) Các phòng chờ và các phòng thi thực hành phải được bố trí đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh giữa phòng chờ và phòng thi.
c) Các phòng thi thực hành phải đảm bảo theo tiêu chuẩn theo quy định đặc thù của từng môn.
d) Mỗi phòng thi phải được trang bị đủ bàn ghế, thiết bị, hóa chất theo quy định của từng bộ môn trước khi thi thực hành; đảm bảo mỗi thí sinh dự thi làm việc độc lập tại một khu vực nhất định, không quan sát được thí nghiệm của nhau và không trao đổi được với nhau; mỗi vị trí làm bài của thí sinh có đầy đủ dụng cụ, mẫu vật và hóa chất như nhau đảm bảo thực hiện được các yêu cầu của đề thi.
2.2. Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và hóa chất thi thực hành
a) Số lượng mỗi loại thiết bị, vật liệu và hóa chất phải chuẩn bị lớn hơn số lượng thí sinh tham gia dự thi của đơn vị tối thiểu là 2 bộ (các bộ thiết bị phải giống nhau, cùng hãng sản xuất).
b) Các thiết bị, vật liệu, dụng cụ và hóa chất liên quan đến bài thi thực hành theo Quy định của Bộ GDĐT tại các Phụ lục 4, 5 và 6 kèm theo Công văn này.
3. Tổ chức thi
3.1. Bố trí giám thị
a) Đối với mỗi phòng thi thực hành bố trí 03 giám thị; gồm 02 giám thị trong phòng thi có chuyên môn về môn thi thực hành thuộc hai đơn vị dự thi khác và 01 giám thị trực thiết bị thuộc đơn vị dự thi sở tại bên ngoài phòng thi.
b) Đối với phòng chờ, bố trí 01 giám thị.
3.2. Quy trình coi thi
a) Trước giờ thi:
– Hai giám thị trong phòng thi nhận đề và phiếu trả lời của các thí sinh;
– Trước giờ thi 30 phút, hai giám thị trong phòng thi mở niêm phong đề thi và cùng với giám thị trực thiết bị thí nghiệm kiểm tra các dụng cụ, thiết bị vật liệu hóa chất liên quan đến bài thi ở các vị trí ngồi thi của thí sinh;
– Chuẩn bị các phiếu đánh vị trí chỗ ngồi để cho học sinh bốc thăm;
– Trước khi cho thí sinh vào phòng thi, giám thị trong phòng thi phải kiểm tra Thẻ dự thi của thí sinh;
– Cho thí sinh bốc thăm vị trí thi thực hành của mình.
b) Sau khi cho thí sinh vào phòng thi:
b1) Giám thị trong phòng thi thực hiện các công việc sau:
– Hướng dẫn quy định làm bài thi thực hành môn học (đặc biệt chú ý tới an toàn phòng thí nghiệm);
– Phát đề thi, phiếu trả lời câu hỏi cho tất cả thí sinh;
– Giám sát thí sinh làm bài;
– Khi có sự cố về dụng cụ, thiết bị bị hỏng do lỗi kỹ thuật giám thị trong phòng thi báo ngay cho giám thị trực thiết bị thí nghiệm; nếu thiết bị bị hỏng do thí sinh đánh vỡ hoặc không biết quy tắc vận hành gây hỏng thì sẽ không được thay thế;
– Thời gian thay thiết bị hỏng do lỗi kỹ thuật sẽ được 02 giám thị trong phòng theo dõi và bù lại thời gian cho thí sinh đó sao cho đủ thời gian quy định của môn thi;
– Còn 10 phút trước khi thu bài, 01 giám thị trong phòng thi quan sát phòng thi, 01 giám thị yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào phiếu thu bài và các biên bản kèm theo.
b2) Giám thị trực thiết bị thí nghiệm:
– Trước giờ thi 30 phút, giám thị trực thiết bị thí nghiệm cùng với 02 giám thị trong phòng thi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, vật liệu, hóa chất liên quan đến bài thi;
– Thay thế các thiết bị hỏng do lỗi kỹ thuật trong quá trình thí sinh làm thí nghiệm khi 02 giám thị trong phòng thi yêu cầu;
Lưu ý: Trong suốt quá trình làm bài thi, giám thị trực thiết bị thường trực ở ngoài phòng thi; khi thay thiết bị thí nghiệm, giám thị trực thiết bị không được giải thích các nội dung liên quan đến bài thi cho thí sinh.
3.3. Quy trình thực hiện phần thi của thí sinh
– Trước ngày thi, tập trung thí sinh phổ biến quy trình và nội quy thi thực hành, đặc biệt các nội quy an toàn được thông báo là bắt buộc đối với mọi thí sinh;
– Trước giờ thi 30 phút, các thí sinh thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học tập trung tại phòng chờ do 01 giám thị giám sát.
– Sau khi vào phòng thi, thí sinh bốc thăm vị trí thi, nhận giấy nháp từ giám thị trong phòng thi;
– Khi có đề thi thí sinh tiến hành làm bài thi và ghi kết quả vào phiếu trả lời;
– Trước và trong quá trình làm bài thi, nếu thí sinh phát hiện một thiết bị nào đó không vận hành được do hỏng về kỹ thuật cần báo ngay cho giám thị trực thiết bị để thay thế;
– Còn 10 phút trước khi thu bài, thí sinh ký vào biên bản xác định kỹ năng thực hành có xác nhận của cả 2 giám thị trong phòng thi.
3.4. Một số lưu ý
– Trong quá trình thi nếu thí sinh vi phạm nội quy của phòng thi thực hành, giám thị yêu cầu thí sinh đó dừng làm bài thi và ra khỏi phòng thi.
– Giám thị trong phòng thi không giải thích gì thêm cho thí sinh trong suốt quá trình thi.
– Việc thu bài thi, niêm phong và bàn giao bài thi như các môn thi tự luận./.

Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT 2016 tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp 3 năm 2017 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng elead.com.vn để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé!

Giáo Dục – Tags: Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT 2016

  • Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 Triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

  • Công văn 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD 2016 tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học 2016

  • Kế hoạch 145/KH-UBND – Kế Triển khai công tác y tế học đường 2013 – 2014

  • Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT Bến Tre

  • Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT 2017 Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường

  • Thông Tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

  • Công điện 520/CĐ-BGDĐT 2019 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019